Örs Cementgjuteri

Företaget är beläget i Melleruds kommun längs väg E45 mellan Göteborg och Karlstad. I vår fabrik tillverkas bland annat väggelement, balkongplattor, loftgångar, sockelelement och stödmurselement. Vi eftersträvar att vara flexibla och erbjuder såväl standardprodukter som speciallösningar.

 

Miljöpolicy

 

Örs Cementgjuteri skall ta ett miljöansvar som bidrar till att verksamhetens  påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Vi skall alla vara medvetna om företagets miljöpåverkan samt tydliggöra det ansvar som var och en har för att främja en långsiktig och hållbar utveckling. Företaget skall följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som berör verksamheten.

Örs Cementgjuteri skall skydda miljön genom ett systematiskt miljöarbete där vi strävar efter att förebygga och minimera den samlade miljöbelastningen. Detta görs genom ständiga förbättringar och kontinuerlig dialog med leverantörer, kunder och samarbetspartners.

Vid inköp av varor och tjänster skall leverantörens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv beaktas.

Företagets miljöarbete skall kontinuerligt följas upp genom mätningar av uppsatta mål.

Örs Cementgjuteri skall utforma rutiner och arbetsmetoder som stimulerar till ett personligt ansvar och engagemang hos alla medarbetare. Den enskilde bidrar bland annat genom att dagligen källsortera och minimera eget avfall.

Arbetsmiljöpolicy

Örs Cementgjuteri vill främja god hälsa hos våra anställda och skapa en god och trygg arbetsmiljö för alla. Vi tror på ett samband mellan god hälsa, trivsel på arbetsplatsen, hög produktivitet och god kvalitet.

Örs Cementgjuteri skall bedriva verksamhet på ett sådant sätt att kraven enligt arbetsmiljölagen och därtill knutna förordningar, avtal och anvisningar väl uppfylls.

Vid utformning eller förändring av en arbetsplats skall alltid individens förutsättningar beaktas. Vi skall kontinuerligt eliminera och förebygga källor i verksamheten som kan vara orsak till ohälsa och skada. Detta görs i samråd med arbetstagarna bl.a. genom regelbunden utvärdering av arbetsmiljön i företaget och på byggarbetsplatsen, vilka sammantaget utgör grund för våra arbetsmiljömål.

Att skapa förutsättningar för den goda arbetsmiljön ligger i första hand hos företaget, samtidigt bidrar de anställda med sin personliga inställning och sitt engagemang för att en trevlig stämning och gemenskap finns på arbetsplatsen. Den enskilde har ett personligt ansvar att följa av företaget upprättande instruktioner, rutiner och policys.

Företaget accepterar ingen diskriminering eller mobbing på arbetsplatsen p.g.a. kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller annan skillnad mellan de anställda.

Arbetsmiljöansvaret skall vara tydligt definierat i organisationen samt att nödvändiga delegeringar skall vara upprättade och dokumenterade.

Kvalitetspolicy

Örs Cementgjuteris verksamhet skall utformas med utgångspunkt i våra kunders önskemål, förväntningar och krav.

Våra kunder skall känna sig trygga när de anlitar oss vilket ställer krav på att vi alltid ger dem ett trevligt bemötande, uppträder ärligt och förtroendefullt med god affärsetik. Vi skall hålla ingångna löften, följa lagar och förordningar, välja bästa möjliga teknik samt uppvisa god kompetens och yrkesskicklighet. Vi skall aktivt verka för att skapa och bibehålla långsiktiga relationer med kunder och leverantörer.

Genom dialog med kunden klarlägger vi dennes förväntningar som i sin tur ligger till grund för de krav vi ställer på vårt sätt att arbeta.

Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer kontinuerligt ifrågasätta, analysera och utveckla vårt sätt att arbeta vilket skapar förutsättningar för nyskapande och ständiga förbättringar.

Vår historia

Örs Cementgjuteri grundades 1927 och produktionen bestod inledningsvis av betongtakpannor och cementsten. Under 1950-talet inleddes produktion av betongrör då jordbrukets behov var stort. På senare år har utvecklingen gått mot en ökad tillverkning av prefabricerade byggelement som i dagsläget utgör större delen av produktionen.

2020 är Örs Cementgjuteri I Dalsland ett helägt dotterbolag till UBAB. Bolaget har ca 40 anställda.

2023 Örs Cementgjuteri I Dalsland ett helägt av CHR

Våra tjänster

Vår huvudprodukt är att projektera, utveckla och tillverka betongelement och kundanpassade systemlösningar med hög grad av prefabricering, för ett kvalitetssäkrat och industriellt byggande av bostads-, kontors- och industristommar till entreprenörer och byggherrar på den nordiska marknaden. Se våra produkter.

Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete enligt Lean för att uppnå optimal delaktighet bland de anställda, minimera antalet fel och kunna erbjuda maximal kundnytta.

Viktigt för oss är att varje kund ska vara nöjd med kvalitet och service och att ingen kund ska behöva bära onödiga kostnader eftersom vi arbetar på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt från order till leverans.